帝国CMS模板大全
www.admin99.cn
www.92cms.cn 帝国CMS模板下载站!,情怀,养站,二次开发!源码需求比较大的一站式会员下载,价更省!!!

php中文转换成拼音代码 - php函数

php中文转换成拼音代码

<?php 
function  cn2pinyin($_string, $_code= 'gb2312' ) { 
    $_datakey =  "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha"  . 
             "|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|"  . 
             "cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er"  . 
             "|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui"  . 
             "|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang"  . 
             "|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang"  . 
             "|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue"  . 
             "|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne"  . 
             "|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen"  . 
             "|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang"  . 
             "|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|"  . 
             "she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|"  . 
             "tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu"  . 
             "|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you"  . 
             "|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|"  . 
             "zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo" ; 
    $_datavalue =  "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990"  . 
             "|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725"  . 
             "|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263"  . 
             "|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003"  . 
             "|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697"  . 
             "|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211"  . 
             "|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922"  . 
             "|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468"  . 
             "|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664"  . 
             "|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407"  . 
             "|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959"  . 
             "|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652"  . 
             "|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369"  . 
             "|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128"  . 
             "|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914"  . 
             "|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645"  . 
             "|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149"  . 
             "|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087"  . 
             "|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658"  . 
             "|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340"  . 
             "|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888"  . 
             "|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585"  . 
             "|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847"  . 
             "|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055"  . 
             "|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780"  . 
             "|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274"  . 
             "|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254" ; 
    $_tdatakey = explode( '|' , $_datakey); 
    $_tdatavalue = explode( '|' , $_datavalue); 
    $_data = (php_version >=  '5.0' ) ? array_combine($_tdatakey, $_tdatavalue) : _array_combine($_tdatakey, $_tdatavalue); 
    arsort($_data); 
    reset($_data); 
     if  ($_code !=  'gb2312' ) 
        $_string = _u2_utf8_gb($_string); 
    $_res =  '' ; 
     for  ($i = 0; $i < strlen($_string); $i++) { 
        $_p = ord(substr($_string, $i, 1)); 
         if  ($_p > 160) { 
            $_q = ord(substr($_string, ++$i, 1)); 
            $_p = $_p * 256 + $_q – 65536; 
        } 
        $_res .= _pinyin($_p, $_data); 
    } 
     return  preg_replace( "/[^a-z0-9]*/" ,  '' , $_res); 

 
function  _pinyin($_num, $_data) { 
     if  ($_num > 0 && $_num < 160) 
         return  chr($_num); 
    elseif ($_num < -20319 || $_num > -10247) 
         return   '' ; 
     else  { 
        foreach ($_data as $k => $v) { 
             if  ($v <= $_num) 
                 break ; 
        } 
         return  $k; 
    } 
} //开源代码phpfensi.com  
 
function  _u2_utf8_gb($_c) { 
    $_string =  '' ; 
     if  ($_c < 0x80) 
        $_string .= $_c; 
    elseif ($_c < 0x800) { 
        $_string .= chr(0xc0 | $_c >> 6); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
    } elseif ($_c < 0x10000) { 
        $_string .= chr(0xe0 | $_c >> 12); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c >> 6 & 0x3f); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
    } elseif ($_c < 0x200000) { 
        $_string .= chr(0xf0 | $_c >> 18); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c >> 12 & 0x3f); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c >> 6 & 0x3f); 
        $_string .= chr(0x80 | $_c & 0x3f); 
    } 
     return  iconv( 'utf-8' ,  'gb2312' , $_string); 

 
function  _array_combine($_arr1, $_arr2) { 
     for  ($i = 0; $i < count($_arr1); $i++) 
        $_res[$_arr1[$i]] = $_arr2[$i]; 
     return  $_res; 

?> 

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《php中文转换成拼音代码 - php函数》
文章链接:https://www.admin99.cn/4506
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
QQ站长交流群:953950264

登录

找回密码

注册